Акционерам

Нагадуємо Вам, що у зв’язку із набуттям чинності п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутись до вибраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за свій рахунок або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі!

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить  10% і більше від 17.07.2017 
Річний звіт за 2016 рік від 28.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1 від 19.04.2017
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2 від 19.04.2017
Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів 13.03.2017 року
Повідомлення про позачергові збори 07.10.2016 року
Протокол позачергових зборів акціонерів від 28.04.2016 року
Повідомлення про збори 2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 16.06.2015  
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2
Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить  10% і більше
Протокол позачергових зборів акціонерів від 09.09.2015 року